وزنه برداری قهرمانی آسیا/مدال نقره موسوی در حرکت یک ضرب دسته 94 کیلوگرم

وزنه برداری قهرمانی آسیا/مدال نقره موسوی در حرکت یک ضرب دسته 94 کیلوگرم

وزنه برداری قهرمانی آسیا/مدال نقره موسوی در حرکت یک ضرب دسته 94 کیلوگرم