ورود 3 ميليارد دلار سرمايه‌ خارجي به ايران

ورود 3 ميليارد دلار سرمايه‌ خارجي به ايران

ورود 3 ميليارد دلار سرمايه‌ خارجي به ايران