وداع هواداران رم با فرانچسکو توتی در استادیوم المپیکو شهر رم

وداع هواداران رم با فرانچسکو توتی در استادیوم المپیکو شهر رم

وداع هواداران رم با فرانچسکو توتی در استادیوم المپیکو شهر رم