واکنش محسن رضایی به انفجار تروریستی منچستر

واکنش محسن رضایی به انفجار تروریستی منچستر
انتخاب -واکنش محسن رضایی به انفجار تروریستی منچستر: انفجار تروریستی در منچستر انگليس حاصل رقص با شمشير ترامپ با رييس تروريست هاست.

واکنش محسن رضایی به انفجار تروریستی منچستر