واکنش ماهینی به سقوط هواپیمای تیم برزیلی

واکنش ماهینی به سقوط هواپیمای تیم برزیلی
حسین ماهینی نسبت به سقوط هواپیمای تیم چاپه کوئنسه واکنش نشان داد.

واکنش ماهینی به سقوط هواپیمای تیم برزیلی