هویت ۱۵ جسد دیگر ‌معدن آزادشهر شناسایی شد

هویت ۱۵ جسد دیگر ‌معدن آزادشهر شناسایی شد
مدیرکل پزشکی قانونی گلستان گفت: هویت ۱۵ نفر از اجساد کشف شده در معدن آزادشهر شناسایی و به خانواده آنان تحویل داده شد.

هویت ۱۵ جسد دیگر ‌معدن آزادشهر شناسایی شد