همزمان با ورود دو ناو آمریکایی به آب‌های قطر، دوحه از واشنگتن جنگنده خرید

همزمان با ورود دو ناو آمریکایی به آب‌های قطر، دوحه از واشنگتن جنگنده خرید

همزمان با ورود دو ناو آمریکایی به آب‌های قطر، دوحه از واشنگتن جنگنده خرید