هاشمی‌طبا: در کابینه‌ام از جوانان استفاده خواهم کرد

هاشمی‌طبا: در کابینه‌ام از جوانان استفاده خواهم کرد

هاشمی‌طبا: در کابینه‌ام از جوانان استفاده خواهم کرد