نمودار/ حوادث تروریستی تهران رکورد شکست

نمودار/ حوادث تروریستی تهران رکورد شکست
انتخاب -براساس آمارها، حوادث خونین روز چهارشنبه، منجر به تولید بیشترین پیامهای تلگرامی شده است

نمودار/ حوادث تروریستی تهران رکورد شکست