نماینده سقز و بانه: مردم به اعتراض و تجمع خود در فرمانداری پایان دهند / از مراجع قانونی مرگ کولبران بانه‌ای را پیگیری می‌کنم

نماینده سقز و بانه: مردم به اعتراض و تجمع خود در فرمانداری پایان دهند / از مراجع قانونی مرگ کولبران بانه‌ای را پیگیری می‌کنم

نماینده سقز و بانه: مردم به اعتراض و تجمع خود در فرمانداری پایان دهند / از مراجع قانونی مرگ کولبران بانه‌ای را پیگیری می‌کنم