نماینده دادستان: تفاضل‌دیه را ازبیت المال می‌پردازیم تامردی که همسر و کودکش را کشته، اعدام شود

نماینده دادستان: تفاضل‌دیه را ازبیت المال می‌پردازیم تامردی که همسر و کودکش را کشته، اعدام شود

نماینده دادستان: تفاضل‌دیه را ازبیت المال می‌پردازیم تامردی که همسر و کودکش را کشته، اعدام شود