نماینده حزب دموکرات کردستان عراق از ترکیه اخراج شد

نماینده حزب دموکرات کردستان عراق از ترکیه اخراج شد

نماینده حزب دموکرات کردستان عراق از ترکیه اخراج شد