نماینده ایران در سازمان ملل: باید با هرگونه تلاش برای تضعیف برجام مقابله شود

نماینده ایران در سازمان ملل: باید با هرگونه تلاش برای تضعیف برجام مقابله شود

نماینده ایران در سازمان ملل: باید با هرگونه تلاش برای تضعیف برجام مقابله شود