نعمتی: روی صندلی رئیس‌جمهور ننشینید!

نعمتی: روی صندلی رئیس‌جمهور ننشینید!

نعمتی: روی صندلی رئیس‌جمهور ننشینید!