نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۵ در نیویورک برگزار می شود

نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۵ در نیویورک برگزار می شود

نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۵ در نیویورک برگزار می شود