نشست شهرداران جنوب تهران برای تعیین تکلیف ترافیک خیابان خاوران و بزرگراه شهید شوشتری

نشست شهرداران جنوب تهران برای تعیین تکلیف ترافیک خیابان خاوران و بزرگراه شهید شوشتری

نشست شهرداران جنوب تهران برای تعیین تکلیف ترافیک خیابان خاوران و بزرگراه شهید شوشتری