نخست‌وزیر متواری تایلند به 5سال زندان محکوم شد/ علت: غفلت از مدیریت یارانه برنج

نخست‌وزیر متواری تایلند به 5سال زندان محکوم شد/ علت: غفلت از مدیریت یارانه برنج

نخست‌وزیر متواری تایلند به 5سال زندان محکوم شد/ علت: غفلت از مدیریت یارانه برنج