نامه «ظریف» به آمانو درباره سفر «برجامی» نیکی هیلی

نامه «ظریف» به آمانو درباره سفر «برجامی» نیکی هیلی

نامه «ظریف» به آمانو درباره سفر «برجامی» نیکی هیلی