میرسلیم در رادیو ایران:با تجربه‌ام در کمیته غریق نجات، اقتصاد کشور را نجات می‌دهم

میرسلیم در رادیو ایران:با تجربه‌ام در کمیته غریق نجات، اقتصاد کشور را نجات می‌دهم

میرسلیم در رادیو ایران:با تجربه‌ام در کمیته غریق نجات، اقتصاد کشور را نجات می‌دهم