مقام قطری: ایران هرگز ما را مجبور به بازگشایی با بستن سفارتمان در اینجا و آنجا نکرده است

مقام قطری: ایران هرگز ما را مجبور به بازگشایی با بستن سفارتمان در اینجا و آنجا نکرده است

مقام قطری: ایران هرگز ما را مجبور به بازگشایی با بستن سفارتمان در اینجا و آنجا نکرده است