معصومه ابتکار با این نمودار جواب قالیباف را داد

معصومه ابتکار با این نمودار جواب قالیباف را داد

معصومه ابتکار با این نمودار جواب قالیباف را داد