معاون وزیر راه تائید کرد: افزایش قیمت مسکن در تهران

معاون وزیر راه تائید کرد:
افزایش قیمت مسکن در تهران

معاون وزیر راه تائید کرد:
افزایش قیمت مسکن در تهران