معاون وزیر امور خارجه: با حوصله و آرامش به دنبال حل موضوع کردستان عراق هستیم

معاون وزیر امور خارجه: با حوصله و آرامش به دنبال حل موضوع کردستان عراق هستیم

معاون وزیر امور خارجه: با حوصله و آرامش به دنبال حل موضوع کردستان عراق هستیم