مصدومیت پنج نفر بر اثر ریزش کوه در جاده کندوان

مصدومیت پنج نفر بر اثر ریزش کوه در جاده کندوان

مصدومیت پنج نفر بر اثر ریزش کوه در جاده کندوان