مصائب و مشکلات مدیران زن در معادن

مصائب و مشکلات مدیران زن در معادن
زنان زیادی در دانشگاه در حوزه معدن تحصیل کرده اند اما حضور آنها در پست های مدیریتی در صورتی ممکن است که آنها تجربه کاری به دست آورند تا راه برای ورود به پستهای بالاتر برای آنها باز شود ، این مفهوم برابر است با حضور آنها در معادن و صنعتی که هنوز بسیار مردانه است.

مصائب و مشکلات مدیران زن در معادن