مرکل: حل بحران کره شمالی تنها از طریق مذاکره ممکن است

مرکل: حل بحران کره شمالی تنها از طریق مذاکره ممکن است

مرکل: حل بحران کره شمالی تنها از طریق مذاکره ممکن است