مردم نوار شمالی کشور منتظر کاهش دما و بارش باران باشند

مردم نوار شمالی کشور منتظر کاهش دما و بارش باران باشند

مردم نوار شمالی کشور منتظر کاهش دما و بارش باران باشند