مردان کت و شلواری و زنان چادری طعمه عجیب سارق جوان!

مردان کت و شلواری و زنان چادری طعمه عجیب سارق جوان!
در طرح امنیت اجتماعی پلیس تهران سارق جوانی دستگیر شده است که طعمه هایش مردان کت و شلواری و زنان چادری بودند. رکنا: پلیس تهران ۷۴ سارق و مالخر را…

مردان کت و شلواری و زنان چادری طعمه عجیب سارق جوان!