مدودف: تحریم ها می تواند تاثیر منفی بر اقتصاد روسیه داشته باشد

مدودف: تحریم ها می تواند تاثیر منفی بر اقتصاد روسیه داشته باشد

مدودف: تحریم ها می تواند تاثیر منفی بر اقتصاد روسیه داشته باشد