مخاطرات حج شناسایی شده است/ بیماری خاصی حجاج را تهدید نمی‌کند

مخاطرات حج شناسایی شده است/ بیماری خاصی حجاج را تهدید نمی‌کند

مخاطرات حج شناسایی شده است/ بیماری خاصی حجاج را تهدید نمی‌کند