محمدرضا تاجیک: اشتباه استراتژیک رئیسی این بود که موقع ثبت‌نام، مدیران دولت احمدی‌نژاد همراهش بودند

محمدرضا تاجیک: اشتباه استراتژیک رئیسی این بود که موقع ثبت‌نام، مدیران دولت احمدی‌نژاد همراهش بودند

محمدرضا تاجیک: اشتباه استراتژیک رئیسی این بود که موقع ثبت‌نام، مدیران دولت احمدی‌نژاد همراهش بودند