محسن هاشمی: برخی جناح‌ها به نقش پدرم در توسعه صنایع موشکی جفا کردند / ناگفته های فرزند «آیت الله» از تلاش های پدر برای صنعت موشکی ایران

محسن هاشمی: برخی جناح‌ها به نقش پدرم در توسعه صنایع موشکی جفا کردند / ناگفته های فرزند «آیت الله» از تلاش های پدر برای صنعت موشکی ایران

محسن هاشمی: برخی جناح‌ها به نقش پدرم در توسعه صنایع موشکی جفا کردند / ناگفته های فرزند «آیت الله» از تلاش های پدر برای صنعت موشکی ایران