محسن هاشمي رفسنجانى با ٢٠ راي رياست شورا انتخاب شد

محسن هاشمي رفسنجانى با ٢٠ راي رياست شورا انتخاب شد
شورای پنجمی‌ها امروز در اولین جلسه رسمی خود، محسن هاشمی را به عنوان رئیس شورا معرفی کردند.

محسن هاشمي رفسنجانى با ٢٠ راي رياست شورا انتخاب شد