محدوده داعش در موصل به هزار متر مربع رسید

محدوده داعش در موصل به هزار متر مربع رسید

محدوده داعش در موصل به هزار متر مربع رسید