محبیان:رئیسی نه شهرت داشت،نه سابقه اجرایی/قالیباف با دوقطبی کردن فضا،بازی را به ضرر خود تمام کرد

محبیان:رئیسی نه شهرت داشت،نه سابقه اجرایی/قالیباف با دوقطبی کردن فضا،بازی را به ضرر خود تمام کرد

محبیان:رئیسی نه شهرت داشت،نه سابقه اجرایی/قالیباف با دوقطبی کردن فضا،بازی را به ضرر خود تمام کرد