متن قطعنامه ضدکره‌شمالی میان اعضا توزیع شد / رأی‌گیری دوشنبه آینده

متن قطعنامه ضدکره‌شمالی میان اعضا توزیع شد / رأی‌گیری دوشنبه آینده
با پایان جلسه شورای‌امنیت درباره درباره پیونگ‌یانگ، متن قطعنامه ضدکره‌شمالی میان اعضا توزیع و قرار شد دوشنبه آینده در این خصوص رأی‌گیری شود.

متن قطعنامه ضدکره‌شمالی میان اعضا توزیع شد / رأی‌گیری دوشنبه آینده