ماه چهره خلیلی و همسرش با چهره ای جدید!

ماه چهره خلیلی و همسرش با چهره ای جدید!
تصویری جدید از زوج هنرمند کشورمان، ماه چهره خلیلی و همسر و پسرش در جشن ۲ سالگی پسرش پرواز.    

ماه چهره خلیلی و همسرش با چهره ای جدید!