مانی رهنما و همسرش صبا راد

مانی رهنما و همسرش صبا راد
تصویری جدید از دو هنرمند خوب کشورمان، مانی رهنما و همسرش صبا راد که به تازگی با هم ازدواج کرده اند.

مانی رهنما و همسرش صبا راد