مادر امیر (قاتل ستایش): اعدامش نکنید

مادر امیر (قاتل ستایش): اعدامش نکنید
روزنامه اعتماد، در چاپ امروز خود به حواشی دادگاه روز گذشته، قاتل ستایش پرداخته است. در این گزارش آمده است:   زن و شوهر پشت در چوبی قهوه‌ای رنگ شعبه…

مادر امیر (قاتل ستایش): اعدامش نکنید