ماجرای پرواز یک رئیس جمهور با لباس زنانه به پاریس!؟

ماجرای پرواز یک رئیس جمهور با لباس زنانه به پاریس!؟
او در سخنرانی ماهر بود، تکیه کلام‌هایی جذاب داشت و در طعنه و کنایه زدن هم استاد بود، به همه‌کس و همه چیز انتقاد می‌کرد، گاهی تاریخ را بنفع خود…

ماجرای پرواز یک رئیس جمهور با لباس زنانه به پاریس!؟