قُرق‌بان منابع طبیعی گلستان با ضربه تبر مهاجم ناشناس مصدوم شد

قُرق‌بان منابع طبیعی گلستان با ضربه تبر مهاجم ناشناس مصدوم شد

قُرق‌بان منابع طبیعی گلستان با ضربه تبر مهاجم ناشناس مصدوم شد