قالیباف: پخش نشدن تصویر درخواستی‌ام در مناظره، درست و منطقی بود

قالیباف: پخش نشدن تصویر درخواستی‌ام در مناظره، درست و منطقی بود

قالیباف: پخش نشدن تصویر درخواستی‌ام در مناظره، درست و منطقی بود