قاضی عسکر: تبلیغات مسموم علیه حج توسط برخی کانالهای ضد انقلاب انجام می‌‌شود

قاضی عسکر: تبلیغات مسموم علیه حج توسط برخی کانالهای ضد انقلاب انجام می‌‌شود
سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به اینکه سرنخهای خارج از کشور در تبلیغات علیه حج شناسایی شده است، گفت: برخی کانالهای ضد انقلاب که با سلطنت‌طلبها در ارتباط هستند این تبلیغات منفی و مسموم علیه حج را انجام می‌دهند.

قاضی عسکر: تبلیغات مسموم علیه حج توسط برخی کانالهای ضد انقلاب انجام می‌‌شود