قاضی عسکر:‌ بیشتر توافق ها با عربستان برای حج امسال تحقق یافت

قاضی عسکر:‌ بیشتر توافق ها با عربستان برای حج امسال تحقق یافت

قاضی عسکر:‌ بیشتر توافق ها با عربستان برای حج امسال تحقق یافت