قاضی زاده هاشمی: محور دومین مناظره؛ سیاسی – فرهنگی

قاضی زاده هاشمی: محور دومین مناظره؛ سیاسی – فرهنگی

قاضی زاده هاشمی: محور دومین مناظره؛ سیاسی – فرهنگی