قاضی دادگاه صدام: مشارکت کرکوک و سلیمانیه در همه پرسی زیر 20 درصد بود/ بارزانی به سرنوشت صدام دچار می شود

قاضی دادگاه صدام: مشارکت کرکوک و سلیمانیه در همه پرسی زیر 20 درصد بود/ بارزانی به سرنوشت صدام دچار می شود

قاضی دادگاه صدام: مشارکت کرکوک و سلیمانیه در همه پرسی زیر 20 درصد بود/ بارزانی به سرنوشت صدام دچار می شود