قاسمی: برنامه موشکی را با قوت ادامه خواهیم داد/عربستان به رای مردم خود رجوع کند

قاسمی: برنامه موشکی را با قوت ادامه خواهیم داد/عربستان به رای مردم خود رجوع کند

قاسمی: برنامه موشکی را با قوت ادامه خواهیم داد/عربستان به رای مردم خود رجوع کند