قاتل جسد مقتول را وسط حياط بيمارستان رها كرد و رفت

قاتل جسد مقتول را وسط حياط بيمارستان رها كرد و رفت

قاتل جسد مقتول را وسط حياط بيمارستان رها كرد و رفت