فیلم/ کتابفروشی کامیونتی در بغداد

فیلم/ کتابفروشی کامیونتی در بغداد
در پایتخت جنگ زده عراق، این مرد جوان کار متفاوتی انجام می دهد.

فیلم/ کتابفروشی کامیونتی در بغداد