فیلم/ ویدئویی از مترو لندن بعد از انفجار شی مشکوک و زخمی شدن چند نفر

فیلم/ ویدئویی از مترو لندن بعد از انفجار شی مشکوک و زخمی شدن چند نفر

فیلم/ ویدئویی از مترو لندن بعد از انفجار شی مشکوک و زخمی شدن چند نفر